مقالات

 • ساختمان­های هوشمند و مدیریت انرژی
 • نقش میدانهای شهری در پایداری اجتماعی
 • نقش انرژيهاي تجدیدپذیر در کشورهاي در حال توسعه، بررسی انرژي خورشیدي
 • نقش دانشگاهها در توسعه پایدار شهری
 • نقش فناوريهاي جديد در طراحي معماري
 • کاربرد مدلسازی اطلاعات ساختمان در فرآیند طراحی و ساخت پروژههای ساختمانی
 • ضرورت طراحی ساختمان‌های سبز در شهرها و تاثیرات آن بر معماری پایدار و بهره‌وری انرژی
 • رویکردهای مولد در طراحی معماری

پژوهش‌ها

 • مطالعه بافت و مجموعه تاریخی بسطامی
 • مطالعه بافت و معماری روستای اُوان
 • مطالعه بافت منطقه هروی