• ساختمان­های هوشمند و مدیریت انرژی
  • نقش میدانهای شهری در پایداری اجتماعی
  • نقش انرژيهاي تجدیدپذیر در کشورهاي در حال توسعه، بررسی انرژي خورشیدي
  • نقش دانشگاهها در توسعه پایدار شهری
  • نقش فناوريهاي جديد در طراحي معماري
  • کاربرد مدلسازی اطلاعات ساختمان در فرآیند طراحی و ساخت پروژههای ساختمانی
  • ضرورت طراحی ساختمان‌های سبز در شهرها و تاثیرات آن بر معماری پایدار و بهره‌وری انرژی
  • رویکردهای مولد در طراحی معماری

مقالات

  • مطالعه بافت و مجموعه تاریخی بسطامی
  • مطالعه بافت و معماری روستای اُوان
  • مطالعه بافت منطقه هروی

پژوهش‌ها