نمایشگاه اُبژه «چراغ خاموش، چراغ روشن»

Posted on

دومین نمایشگاه ابژه با عنوان «چراغ روشن،چراغ خاموش» با حضور معماران، طراحان ومجسمه سازان ۱۷ شهریور ماه ساعت ۱۷ در گالری شماره ۱ فرهنگسرای نیاوران گشایش می‎یابد. هدف در این نمایشگاه همچنین معرفی محصولات برخاسته از فرهنگ‌های بومی در بازارهای جهانی است و در این میان «مس» متریالی است که همواره در ادوار گوناگون به […]

اُرسی خانه نامزد جایزه معماری آسیا شد

Posted on

ساختمان اُرسی خانه اثر معماران ایرانی، نامزد دریافت جایزه معماری آسیا در سال ٢٠١٧ در برلین شد. جایـزه معمـاری آسـیا با نـام اختصـاری ۲AAA، یک رویـداد سـالانه اسـت کـه بـا همـکاری نهادهـای دانشـگاهی، فرهنگـی و حرفـه‌ای معتبـر آسـیایی، بـه بازشناسـی و معرفـی دسـتاوردهای قـاره آسـیا در حـوزه نظـری و عملـی معمـاری و شهرسـازی مـی‌پـردازد. بـه […]