خبرهاخبرها

اُرسی خانه نامزد جایزه معماری آسیا شد

ساختمان اُرسی خانه اثر معماران ایرانی، نامزد دریافت جایزه معماری آسیا در سال ٢٠١٧ در برلین شد.

جایـزه معمـاری آسـیا با نـام اختصـاری ۲AAA، یک رویـداد سـالانه اسـت کـه بـا همـکاری نهادهـای دانشـگاهی، فرهنگـی و حرفـه‌ای معتبـر آسـیایی، بـه بازشناسـی و معرفـی دسـتاوردهای قـاره آسـیا در حـوزه نظـری و عملـی معمـاری و شهرسـازی مـی‌پـردازد. بـه رسـم هـر سـال موضوعـی مرتبـط بـا معمـاری آسـیا بـرای ایـن جایـزه تعریـف و اعـلام شـود. ایـن دوره که برای سـومین بار در شـهر برلیـن برگـزار مـی‌شـود هـم مشـابه سـال‌هـای گذشـته بـر چگونگـی پاسـخ‌گویـی معمـاران، شهرسـازان، طراحـان منظـر و… بـه چالش‌های معاصـر در حـوزه معمـاری و شهرسـازی در آسـیا تمرکـز دارد.

 

اشتراک گذاشتن با دوستان: 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *